Қазақша
Елге шолу
Салалық шолулар
Аймақтық шолулар
Техникалық реттеу
Экспортер нұсқаулығы
Қазақстанның экспорттық өнімдері
Басқа аналитика

Елдік шолуларды дайындау

Экспорттаушыларға консультациялық-талдамалық қолдау көрсетушеңберінде жыл сайын қазақстандық экспорттың тауар позициялары менқызметтеріне бәсекелестік позициялар мен тұтыну трендіне мониторинг жүргізу,сондай-ақ осы елдердің нарықтарына қол жеткізу шарттарын зерделеумақсатында әлемнің 7 елінің нарықтарына талдау жүргізіледі.Елдік шолудың құрылымы оның ел туралы жалпы ақпаратты, сыртқы саудақызметін талдауды, елдің сыртқы және ішкі экономикалық конъюнктурасындағыықтимал тәуекелдер мен өзгерістердің салдары туралы ақпаратты көрсете отырыпәлеуетті нарықтарды болжамды шолуды қамтитын экономикасына шолу жасаудықамтиды. Бұдан басқа, бұл бөлім қазақстандық өнімнің экспорты үшін әлеуеттімүмкіндіктер, өнімді әлеуетті өткізу еліндегі импорттық операциялардымемлекеттік реттеу, елдегі макроэкономикалық реттеу, логистика, елге келуқағидалары, сондай-ақ әлеуетті көрме платформалары туралы толық ақпараттыда қамтиды.Шолу экспорттық қоржынды (экспортталатын топ-30 тауар) және тауарларэкспортының географиясын (импорттаушы ТОП-10 ел) зерделей отырып, әрбір елбойынша сыртқы сауда айналымын талдауды қамтиды. Әр ел бойыншаҚазақстаннан экспортталатын әлеуетті тауар позицияларының тізімі ұсынылады.

Елге шолу

Салалық шолуларды дайындау

Консультациялық-талдамалық қолдау көрсету шеңберіндегі салалық шолу –бұл әлемдік сұраныс негізінде әлеуетті экспорттық тауашалар бойынша тауарлармен көрсетілетін қызметтерді талдау, тауар нарықтарын (салалық шолулар) жәнекөрсетілетін қызметтер нарығын (көрсетілетін қызметтер секторы бойынша шолу)дайындау үшін экономиканың басым салаларын анықтау.Экономиканың басым және перспективалы салаларын анықтау үшінәзірленген әдістеме бойынша өнеркәсіпке талдау, әлемдік саудаға талдау, негізгіэкспорттаушы елдер мен негізгі импорттаушы елдерді, сондай-ақ экспорттаушыелдерді, Қазақстанның негізгі бәсекелестерін анықтау жүргізіледі. Бұдан басқа,әрбір сала бойынша елдегі саланың дамуына, елдің салалар бойынша сыртқысаудасына, саланы дамытудағы әлемдік трендтерге талдау және әрбір салабойынша SWOT-талдау жүргізіледі. Ақпараттық экспортқа бағдарланған өнім өндіруші қазақстандықкәсіпорындарды және экспортты ұлғайту үшін әлеуетті экспорттық тауашалартуралы Ол қызметтерді экспорттаушы қазақстандық компанияларды қамтамасызетуге бағытталған.

Өнеркәсіп

Өңірлік шолуларды дайындау

Экспорттаушыларға консультациялық-талдамалық қолдау көрсетушеңберінде жыл сайын Қазақстан Республикасының өңірлері бөлінісіндеқазақстандық өңделген өнімді шет елдердің нарықтарына экспорттаудың әлеуеттімүмкіндіктеріне егжей-тегжейлі талдау жүргізіледі.Өңірлік шолу импортты алмастыру және перспективада экспортты ұлғайтумүмкін болатын өнімді көрсете отырып, әрбір жеке алынған облыстың импорттыалмастыру мүмкіндіктерін айқындау жүйесін қамтиды. Бұдан басқа, импорталмастыру шеңберінде іске қосылуы мүмкін кәсіпорындардың нақты саныайқындалады. Өңірлік есепте шекара маңы саудасын дамытудың әлеуетті мүмкіндіктеріталданады, өңірдің логистикалық мүмкіндіктері қаралады. Басып шығарылған брошюралар Қазақстан Республикасының мүдделімемлекеттік және жергілікті басқару органдары, бизнес-бірлестіктері арасындатаратылады.

Басқа да талдаулар

Басқа талдау бөлімі басқа алты талдамалық бөлімге енбеген талдамалықесептерді біріктіреді. Бұл ретте ұсынылған ақпарат сыртқы экономикалыққызметпен байланысты экспортқа бағдарланған кәсіпорындар, мемлекеттікоргандар мен ұйымдар үшін қажетті болып табылады.Осы бөлімдегі негізгі есептердің бірі Қазақстанның әлемдік және сыртқысауда үрдістерін талдау болып табылады. Есеп сыртқы экономикалықкөрсеткіштердің егжей-тегжейлі талдауын, шикізат және өңделген тауарларэкспортына жеке талдау жасай отырып, елдегі экспорттың жай-күйін сипаттаудықамтиды. Тауарлар мен өткізу нарықтарын әртараптандыру мәселелеріне ерекшеназар аударылады, онда белгілі бір 4-5 тауар тобы бойынша тиісті шолужүргізіледі. Материалдардың тағы бір тобы белгілі бір мемлекеттердің нарығына кірудіталдауға қатысты. Бұл есептерде ел нарығына шығу ерекшелігінің толықсипаттамасы, логистика және қоймалау мәселелері, салалар бөлінісіндегіерекшелік сипатталады. Талдауда осы нарыққа шығу стратегиясын,инвестициялық және сауда стратегиясын, сондай-ақ экспорттық операциялардыресімдеуге байланысты нюанстарды әзірлеуге көп көңіл бөлінеді.Көрсетілген талдау түрлерінен басқа бөлімде экспорттық қызметтіңжекелеген салаларын сипаттайтын ерекше есептер орналастырылған. Мысалы,электрондық коммерция, халал стандарты және басқалары.

Техникалық реттеу бойынша шолулар дайындау

Экспорттаушыларға консультациялық-талдамалық қолдау көрсетушеңберінде осы бөлім белгілі бір елге экспорттың ерекшелігін сипаттайтынтарифтік емес шектеулермен және тосқауылдармен егжей-тегжейлі танысуғамүмкіндік береді. Шолу үш кіші бөлімнен тұрады: техникалық реттеуге шолу,экспорт алгоритмдері мен нормативтік құқықтық актілер, ақпараттық құжаттар.Техникалық реттеуді шолу нақты елге экспортқа қойылатын талаптармен жан-жақты танысуға мүмкіндік береді: елдің техникалық реттеу жүйесі және сапаинфрақұрылымы, сәйкестікті бағалау жүйесінің рәсімдері мен ерекшелігі, еріктіжәне міндетті сертификаттау процестерінің сипаттамасы, санитариялық жәнефитосанитариялық нормалар, өнімді буып-түюге және таңбалауға қойылатынталаптар, осы елдің Қазақстанмен келісімдерінің болуы.Экспорт алгоритмдері бөлімшесі осы мемлекетке өнімді экспорттау үшінқажетті құжаттар мен рұқсаттарды алу процесімен көрнекі танысуға мүмкіндікбереді. Ақпарат осы процестің кезеңдік сипаттамасын қамтиды. Бұдан басқа,ұсынылған алгоритмдер тамақ және өнеркәсіп өнімдерін экспорттау қағидатыбойынша бөлінген, өйткені бұл процестер іс жүзінде барлық елдерде айтарлықтайерекшеленуі мүмкін.Нормативтік құқықтық актілер, ақпараттық құжаттар кіші бөліміндетехникалық реттеу саласын регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттарғасілтемелер келтірілген. Бұл осы елге экспорт жағдайларын неғұрлым тереңталдауды дербес жүргізуге мүмкіндік береді.

Нормативтік құқықтық актілер ақпараттық құжаттар
Экспорт алгоритмдері
Техникалық реттеуге шолу

«Экспорт жолсілтемесі» анықтамалығын дайындау

Экспорттаушыларға консультациялық-талдамалық қолдау көрсетушеңберінде жыл сайын «Экспорттың жолсілтемесі" анықтамалығы әзірленеді жәнешығарылады, онда 7 басым ел туралы жалпы ақпарат (елдердің паспорты,макроэкономикалық көрсеткіштер және т.б.), олардың сыртқы сауда қызметініңсипаттамалық бөлігі, оның ішінде талданатын елдердің ықтимал тәуекелдері менолардың туындау мүмкіндігі, сондай-ақ елдер мен контрагенттердің сауда-экономикалық қызметіне ықпал ету қарқындылығы көрсетіле отырып, егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.Іскерлік ахуал деңгейін және сыртқы сауда жағдайларын бағалау үшінДүниежүзілік банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» рейтингі (Doing business),«Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі" (Corruption Perceptions Index)Transparency International, сондай-ақ (Logistics Performance Index) «Логистиканыңтиімділік индексі" LPI сияқты құралдар пайдаланылды.Сыртқы экономикалық қызметті шолу бөлігінде қаралатын елдердің негізгітауарлары мен салалары көрсетіле отырып, негізгі әріптес елдермен жәнеҚазақстан Республикасымен тауар айналымының серпіні мен көрсеткіштерікелтірілген. Экспорттық-импорттық себеттер мен экспорт географиясына талдау,сондай-ақ Қазақстан Республикасымен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердіңекіжақты саудасына талдау жүргізілді. Қаралып отырған елдердің нарығына шығуға мүдделі тұлғалар мен ұйымдарүшін қазақстандық өнімнің экспортын арттыру әлеуетіне талдау жүргізілді, сыртқысаудасында сол ел нетто-импорттаушы, тарифтік және тарифтік емес реттеушіболып табылатын тауарлар қаралды.

«Қазақстанның экспорттық өнімі» анықтамалығын дайындау

Экспорттаушыларға консультациялық-талдамалық қолдау көрсетушеңберінде жыл сайын «Экспорттың жолсілтемесі" анықтамалығы әзірленеді жәнешығарылады, онда 7 басым ел туралы жалпы ақпарат (елдердің паспорты,макроэкономикалық көрсеткіштер және т.б.), олардың сыртқы сауда қызметініңсипаттамалық бөлігі, оның ішінде талданатын елдердің ықтимал тәуекелдері менолардың туындау мүмкіндігі, сондай-ақ елдер мен контрагенттердің сауда-экономикалық қызметіне ықпал ету қарқындылығы көрсетіле отырып, егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.Іскерлік ахуал деңгейін және сыртқы сауда жағдайларын бағалау үшінДүниежүзілік банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» рейтингі (Doing business),«Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі" (Corruption Perceptions Index)Transparency International, сондай-ақ (Logistics Performance Index) «Логистиканыңтиімділік индексі" LPI сияқты құралдар пайдаланылды.Сыртқы экономикалық қызметті шолу бөлігінде қаралатын елдердің негізгітауарлары мен салалары көрсетіле отырып, негізгі әріптес елдермен жәнеҚазақстан Республикасымен тауар айналымының серпіні мен көрсеткіштерікелтірілген. Экспорттық-импорттық себеттер мен экспорт географиясына талдау,сондай-ақ Қазақстан Республикасымен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердіңекіжақты саудасына талдау жүргізілді. Қаралып отырған елдердің нарығына шығуға мүдделі тұлғалар мен ұйымдарүшін қазақстандық өнімнің экспортын арттыру әлеуетіне талдау жүргізілді, сыртқысаудасында сол ел нетто-импорттаушы, тарифтік және тарифтік емес реттеушіболып табылатын тауарлар қаралды.

Барлық құқықтар сақталған © 2020